Tandem jobber ut fra erkjennelsen at samfunnet og næringslivet henger tett sammen og påvirker hverandre.

Næringslivet er avhengig av et velfungerende og bærekraftig samfunn for å drive god verdiskapning, og samfunnet er avhengig av et sunt og samfunnsbevisst næringsliv for å lykkes.

Samfunnsansvar er en naturlig del av Tandem sin kjernevirksomhet knyttet til at lover og regelverk blir ivaretatt både for våre kunders ansatte samt korrekt innberetning av skatter og avgifter.

Videre tar Tandem et frivillig og aktivt samfunnsansvar innenfor noen utvalgte områder vi mener vi er i best posisjon til å påvirke, støtte og bidra til felleskapet. Derfor har vi valgt ut klima samt at vi støtter utvalgte veldedige formål finansielt.

KLIMA OG SIRKULÆRØKONOMI

Verdens klimautfordringer angår oss alle. Som bedrift skal Tandem bidra til det grønne skiftet både gjennom interne valg og vurderinger knyttet til virksomhetens daglige drift samt være en pådriver for sine omgivelser for å fremme sirkulær økonomi.

Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen forplikter Tandem seg for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir selskapet gode forutsetninger for å bidra til flere av Miljøfyrtårnsertifiseringen er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn som ble anerkjent av EU i 2017. Her kan du lese Tandem sin miljøpolicy.
 
Sirkulærøkonomien kan løse mange klimautfordringer. I en sirkulær økonomi ivaretar vi materialene vi har til rådighet og som det er brukt store ressurser på å fremstille. Hovedessensen er at vi går fra å produsere, bruke og kaste til å produsere, bruke og deretter reparere, gjenbruke, modifisere eller resirkulere. Dette reiser igjen flere spørsmål knyttet til regnskapsprinsipper, lover, forskrifter og rapporteringsbehov.
Tandem skal støtte dialog og initiativer med myndighetene, våre kunder og andre interessenter slik at vi stadig finner bedre insentiver, rammebetingelser og ordninger som styrker den sirkulære økonomien.
«Tandem skal bidra til utvikling av et bærekraftig samfunn. Vi skal gjennom vårt virke inspirere til at kunder opptrer etisk, er miljøbevisste og skaper trygge arbeidsplasser for sine medarbeidere.»
Nils Bernhard Nilssen

Adm. direktør Tandem

Har du spørsmål, kontakt oss!

Kontakt oss (norsk)

For å kunne svare på din henvendelse trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine personopplysninger.

Les mer om hvordan vi ivaretar dine persondata i vår personvernerklæring.